Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

1. informace povinně zveřejňované podle zákona o svobodě informací   zákona č. 106/1999 Sb.

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a  vyhlášky č. 442/2006 Sb. – informace o obci Olbramice (body 1-17),
b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona – přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),
c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona – veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19);

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů – informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20);

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/)  – informace o obecním informačním systému (bod 21);

4. podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) – údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu (bod 22).

Okruh povinně zveřejňovaných informací

1. Oficiální název Obec Olbramice
2. Důvod a způsob založení Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu – Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
Obec:
– je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce;
– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu;
– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající;
– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
3. Organizační struktura Nejvyšším orgánem obce je devítičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory:
Finanční
Kontrolní
Kulturní
Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, dvěma místostarosty a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise:
Redakční rada Zpravodaje
Zřízené organizace:
Příspěvková organizace – Základní škola a Mateřská škola Olbramice, p. o.
Organizační složky obce – Místní knihovna a Zásahová jednotka SDH
4. Kontaktní spojení 4.1 Poštovní adresa
Obecní úřad Olbramice
Prostorná 132
Olbramice
742 83 Klimkovice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Olbramice
Prostorná 132
Olbramice
742 83 Klimkovice
4.3 Úřední hodiny
Pondělí a středa  8:00-12:00   13:00-17:00
Úterý a čtvrtek     8:00-12:00
4.4 Telefonní číslo pevná linka: 556 420 676
4.5 Telefonní číslo mobil: 724 183 327
4.6 Adresa internetové stránky https://www.obecolbramice.cz/
4.7 Adresa e-podatelny obecolbramice@essl.ostrava.cz
Datová schránka obce ID: gumbnxt
4.8 Další elektronické adresy
Starosta – Ing. Petra Teichmannová: starosta@obecolbramice.cz
Účetní: Jana Vaňková –  jana.vankova@obecolbramice.cz
Referent správních činností: Lenka.Jeskova@obecolbramice.cz
5. Bankovní spojení Běžný účet je veden u České spořitelny, a.s., pobočka Klimkovice
1764774369/0800Bankovní spojení ČSOB: 316021078/0300
6. Identifikační číslo (IČ) 60798416
7. Daňové identifikční číslo (DIČ) Obec není plátcem DPH.
8. Dokumenty 8.1 Seznam hlavních dokumentů
Územní plán obce
8.2 Rozpočet
Rozpočet
Finance
9. Žádosti o informace
 1. osobně na Obecním úřadě Olbramice v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí a ve středu od 8:00- 12:00 hod a od 13:00-17:00 hod, úterý a ve čtvrtek od 8:00-12:00hod.
 2. telefonicky na čísle 556 420 676
 3. není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. formulář písemné žádosti naleznete ZDE a můžete jej doručit elektronicky starosta@obecolbramice.cz nebo poštou na adresu OÚ Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice.

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem žádostí a dalších podání
 1. osobně (ústně či písemně) na Obecním úřadě Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice v úředních dnech a hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 8:00- 12:00 hod a od 13:00-17:00 hod, úterý a ve čtvrtek od 8:00-12:00hod. telefonicky na čísle 556 420 676
 2. e-mailem na adresu starosta@obecolbramice.cz
 3. poštou na adresu OÚ Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice
11. Opravné prostředky Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu Olbramice vydanému ve správním řízení se podávají prostřednictvím Obecního úřadu Olbramice, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a k orgánu uvedenému v poučení, za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.
Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce.
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Olbramice, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Formulář odvolání naleznete ZDE.
Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou přípustné.Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím Obecního úřadu Olbramice či orgánu obce Olbramice ke zkrácení fyzické či právnické osoby na právech, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm. d) Ústavy ČR (ústavního zákona č. 1/1993 Sb.) ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
12. Formuláře Dokumenty

Odkazy na vzory formulářů:
http://www.mvcr.cz
http://www.vzory.cz
http://www.form.cz
http://business.center.cz/business/sablony
13. Popisy postupů-návody
pro řešení životních situací
Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:http://www.mvcr.cz/clanek/formulare.aspx
Formuláře ke stažení

 1. Občanské průkazy
 2. Cestovní doklady
 3. Cizinci (Foreigners)
 4. Důchody a výsluhy MV
 5. Evidence obyvatel
 6. Odškodnění obětí okupace
 7. Rodná čísla
 8. Úřady samospráv
 9. Zbraně a střelivo
 10. Lustrace
 11. Pro krajské a obecní úřady

Další důležité informace získáte zde:  http://www.portal.gov.cz
Informační systém veřejné správy:  http://www.centralni-adresa.cz
Vše o státní správě v ČR: http://www.statnisprava.cz
Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj: http://www.mvcr.cz

14. Nejdůležitější používané předpisy 14.1 Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Olbramice jedná a rozhoduje.

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • zák. č. 089/2012 – zákon Občanský zákoník
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • vyhl. č. 207/2001 Sb. k provedení zákona o matrikách
 • zák. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zák. č. 561/2004 Sb. – školský zákon
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
 • zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 • zák. č. 280/2009 zákon Daňový řád
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování
 • zák. č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 262/2006 Sb. – zákoník práce
 • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • vyhl. č. 442/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o svobodném přístupu k informacím, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • vl. nař. č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona 106/1999
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
  Předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na adrese http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html

14.2 Vydané právní předpisy
O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (formát pdf.)
O místních poplatcích (formát .pdf)
O vyhlášení závazné části územního plánu obce (formát pdf.)
O nakládání s komunálním odpadem (formát pdf.)
O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (formát pdf.)
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci (formát pdf.)

15. Úhrady za poskytování informací Obec Olbramice poskytuje informace zdarma dle zákona č. 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad (formát PDF)
16. Licenční smlouvy Nebyly uzavřeny
17. Výroční zpráva podle
zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2007 – nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2007
V roce 2008 – nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2008
V roce 2009 nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2009
V roce 2010 nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2010
V roce 2011 nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2011V roce 2012 byly podány 2 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva za rok 2012V roce 2013 byla podána 1 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva za rok 2013V roce 2014 byla podána 1 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva za rok 2014V roce 2015 byly podány 2 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb – viz výroční zpráva za rok 2015V roce 2016 byla podána 1 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb, viz výroční zpráva za rok 2016 V roce 2017 bylo podáno 7 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., viz výroční zpráva za rok 2017Výroční zpráva za rok 2018 – nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva za rok 2019Výroční zpráva za rok 2020

– nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021

– nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

výroční zpráva za rok 2022

– nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

výroční zpráva za rok 2023

 • nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
18. Informace o zpracování
osobních údajů
Obec takovouto žádost neobdržela, proto nebyly poskytnuty žádné informace.
19. Rejstříky Obec nevede žádný v úvahu připadající veřejně přístupný rejstřík.
20. Informace o zpracovávání
osobních údajů
 • Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad Olbramice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:
 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální, mzdovou a účetní agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny
 • Spisovou službu

Funkci pověřence dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů vykonává Mgr. Sylva Bártová (e-mail: shruskova@seznam.cz, telefon 603 266 669). Podrobnější informace včetně Žádosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu v rámci úředních hodin.

21. Informace o obecním
informačním systému
Obec v současnosti neprovozuje žádný informační systém.
22. Informace o územním plánu Územně plánovácí dokument  včetně regulativ je přístupný na obecním úřadě Olbramice v úředních hodinách.
Obecně závazná vyhláška O vyhlášení závazné části územního plánu obce (formát PDF)
23. Zákon o střetu zájmu Zákon o střetu zájmů
http://olbramice.centralni-adresa.net/
24. Honební společenstva Honební společentva dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Honební společenstvo Mezihoří
zem. půda (ha) 555,4505
les (ha) 805,6517
vodní plocha (ha) 7,8720
ostatní plocha (ha) 7,8567
Celkem (ha) 1 376,8309Honební společenstvo Lubojatyzem. půda (ha) 623,0971les (ha) 91,1168vodní plocha (ha) 1,173ost. plocha (ha) 23,082Celkem (ha) 738,4689

.