Znak obce

Historie pečetní symboliky obce

V případě obce Olbramice je archivními materiály v Zemském archivu v Opavě doloženo kontinuální užívání obecní pečeti již od roku 1665.

Jedná se o pečetní znamení tvořené kulatým polem, v jehož středu spatřujeme ozdobný heraldický štít s figurou radlice postavenou heraldicky vpravo vedle postaveného krojidla. Štít je převýšen letopočtem „1665“ a po stranách jej provázejí dvě na stoncích vyrůstající stylizované květiny, které lze – dle typického tvaru – považovat nejspíše za tulipány. Pečetní obraz z roku 1665 je lemován opisem: „DIE GEMEINNO * SIGIL DES DORFFS WOLLMER * DORFFFER“ Symbolika pečetního obrazu se ukazuje jako zcela zřetelná a srozumitelná – jedná se zajisté o vyjádření zemědělského charakteru obce.

Všechna pozdější razítková znamení z období po ustavení obecního zřízení (od poloviny 19.věku), jejichž otisky dokládají archivní prameny v Okresním archivu v Novém Jičíně, jsou již pouze nápisová, bez obrazové symboliky. Patří mezi ně kupříkladu okrouhlý obecní razítkový typář z přelomu 19. a 20. století s německým nápisem „GEMEINDE// VERSTAND// WOLLMERSDORF“.

Tento pečetní znak není v současné době obcí užíván.

Nový heraldický znak obce

Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 27.8.2001 vybralo z šesti heraldikem Janem Tejkalem předložených návrhů variantu č. 4. Při hledání motivu, který by se ukazoval jako nejpříhodnější, bylo využito erbovního námětu někdejších feudálních majitelů obce. S Olbramicemi je nejvíce spjata rodina Loutků z Olbramic, která se v obci připomíná během 15. a 16. století. Erbovní štít Loutků, doložený několika pečetními otisky, který tvoří základ schváleného znaku, byl tvořen mluvícím znamením loutky, zobrazované v různých verzích, avšak vždy jako lidská polopostava zakončená dole schématicky lilií vyrůstající obráceně z dolního okraje štítu. Tato postava drží v levé ruce nůž, jako odkaz na farní kostel svatého Bartoloměje, přičemž nůž je atributem tohoto světce, a v pravé ruce krojidlo, což odkazuje na zemědělskou tvář vesnice.

Olbramský znak je barevně půlený:

– červená lemovaná stříbrnou – odkazuje na historickou vazbu k Opavsku

– zelená – poloha obce v mimoměstské oblasti v předhůří Nízkého Jeseníku (Přírodní park Oderské vrchy).

Půlení znaku také odkazuje na dvě části obce: Olbramice a od 18. století přidružené Janovice. Obecní prapor odpovídá podobě obecního znaku.

Starosta obce p. František Vaněk převzal osobně znak a prapor v Praze dne 14. května 2002 od předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause.