Sdružení obcí Bílovecka

Zveme vás k návštěvě mikroregionu Bílovecko 

Území zasahuje do přírodního parku Oderské vrchy a z části se rozkládá v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Kromě krásné přírody s množstvím rybníků a lesů můžete zhlédnou i řadu drobných památek venkovské architektury a městskou památkovou zónu v Bílovci. Z některých míst na značených cyklotrasách zhlédnte za jasného počasí mohujtné pozadí beskydských hor nebo části ostravské aglomerace. Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Bílovecka byl založen v roce 2001 se sídlem v Bílovci.

Mikroregion Bílovecko je součástí regionu NUTS II – Ostravsko (Moravskoslezský kraj). Jednotlivé obce mikroregionu leží v okrese Nový Jičín kromě obce Těškovice, která je součástí okresu Opava.
Společné cíle obcí v historicky přirozeném spádovém území Bílovce vedly k založení v blízkosti ostravské aglomerace, okolní příroda je nezasažena škodlivými vlivy a nabízí atraktivní trasy pro cyklo a pěší turistiku po celý rok.
Území zabírá podstatnou část horního Poodří a má většinou pahorkatinný ráz. Setkávají se zde horopisné jednotky: Česká vysočina, zabíhající na území okresu, výběžky Nízkého Jeseníku a Karpaty s Podbeskydskou pahorkatinou a Moravskoslezskými Beskydami. Mezi nimi podél řeky Odry, která je hlavním vodním tokem okresu, se rozkládá 3 až 8 km široký úrodný pás Moravské brány, kterou vedla v dávné minulosti „Jantarová stezska“ spojující povodí Dunaje s Balstkým mořem.
Strategická poloha v koridoru Moravské brány předurčuje budování významných zařízení technické infrastruktury celostátního i mezinárodních významu jao jsou dálnice z Brna do Ostravy, železniční vysokorychlostní tratě a přenosové energetické sítě. Letecký provoz je dislokován na letišti v nedalekém Mošnově, které má mezinárodní parametry.
www.bilovecko.cz

Svazek tvoří tyto obce: 

Bílovec www.bilovec.cz
Bítov www.bitov.com
Bravantice www.bravantice.cz
Jistebník www.jistebnik.cz
Olbramice www.obecolbramice.cz
Slatina www.obecslatina.cz
Těškovice www.teskovice.cz
Tísek www.tisek.cz
Velké Albrechtice www.velkealbrechtice.cz
Zbyslavice www.zbyslavice.cz

 Od roku 2004 patří také lázeňské město Klimkovice   www.mesto-klimkovice.cz 

Chráněná krajinná oblast Poodří (CHKO)

Území Chráněné krajinné oblasti Poodří (dále CHKO Poodří) bylo vymezeno v severní částí Moravské brány mezi obcemi Mankovice a Vražné nedaleko Oder a jižním okrajem Ostravy. Zasahuje do okresů Ostrava, Frýdek-Místek a Nový Jičín. Jádrovou částí je rovinaté oderská nivy, na ni pak navazují zvýšené okraje říčních teras a terasových plošin. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí 212 m n.m. (Odra v Ostrava-Zábřehu) a 298 m n.m. (plochý rozvodní hřbet u Hůrky v jižní části).
Zachovalost nivních mokřadních ekosystémů, poloha Poodří na rozhraní hercynské a karpatské biogeografické podprovincie a na evropsky významné tahové cestě ptactva jsou hlavní důvody, pro které bylo Poodří zařazeno do mezinárodní úmluvy na ochranu mokřadů známé pod názvem Ramsarská úmluva.
Osou oblasti je řeka Odra
vstupující do CHKO Poodří z Nízkého Jeseníku ještě jako rychle proudící bystřina se štěrkovým dnem. Po několika kilometrech u Jeseníka nad Odrou se tok v nivě Moravské brány zklidňuje, řeka se začíná výrazněji zahlubovat do měkkých nivních hlín a objevují se první z nezčetných meandrů. Odra v Poodří má, u nás v ojedinělém rozsahu, zachován svůj přirozených charakter nivní řeky s mnohočetnými volnými meandry, které každoročně mění svůj tvar. Postupný proces tvorby tůní a mrtvých ramen je stále živý. Odra se svými břehovými porosty je řekou plnící všechny krajinářské a ekologické funkce.
K přírodně mimořádně hodnotným mokřadním ekosystémem patří trvalé a periodické (vysýchávé) tůně v lužních lesích a loukách. Dalším ekosystémem jsou lužní lesy. Do současnosti se zachovalo několik menších lesních komplexů s téměř přirozenou druhovou dřevinnou skladbou. Většina z nich bývá pravidelně nebo alespoň ve víceletém cyklu zaplavována. Charakteristickým a krajinářsky velmi významný prvkem Poodří jsou rybníky. Jejich rozsah se během staleté historie mnohokrát měnil, svědky čehož jsou rybniční hráze, opuštěné rybniční náhony či zbytky zemědělských usedlostí.
Louky a pastviny byly pravděpodobně prvními umělými kulturami nahrazujícími lesní komplexy. Dodnes se zachoval pruh aluviálních luk, táhnoucí se po obou březích Odry v celé délce území. Jedná se o největší systím pravidelně zaplavovaných luk v České republice, jehož výměra činí více než 2300 ha. Celý zdánlivě jednolitý luční komplex se při bližším zkoumání rozpadá na pestrou mozaiku řady typů teravních porostů, které mají v závislosti na vláhových a půdních poměrech odlišnou floristickou skladbu. Všechny uvedné skutečnosti svědčí o oprávněnosti ochrany nivy Odry v Poodří, o potřebě zachovat krajinu, která svým výhnamem překračuje rámec naší republiky. Jedná se o území,které splňuje předpoklady pro soužití rozumně hospodařícího člověka s krajinou, v níž zůstanou zachovány všechny přírodní hodnoty i klenoty krajinného rázu.
www.poodri.cz

Obce regionu: 

 Albrechtičky  www.albrechticky.cz
 Bartošovice  www.bartosovice.cz
 Bernartice nad Odrou  www.bernarticenadodrou.cz
 Bílov  www.bilov.cz
 Bravantice  www.bravantice.cz
 Hladké Životice  www.hladkezivotice.cz
 Jeseník nad Odrou  www.jeseniknadodrou.cz
 Jistebník  www.jistebnik.cz
 Kateřinice  www.katerinice.cz
 Kujavy  www.kujavy.cz
 Kunín  www.kunin.cz
 Mošnov  www.mosnov.cz 
 Petřvald  www.petrvaldobec.cz
 Pustejov  www.pustejov.cz
 Sedlnice  www.sedlnice.cz
 Skotnice  www.skotnice.cz
 Suchdol nad Odrou  www.suchdolnadodrou.cz
 Šenov u Nového Jičína  www.senovunovehojicina.cz
 Trnávka  www.trnavka.cz
 Velké Albrechtice  www.velkealbrechtice.cz
 Vražné  www.vrazne.cz

 Místní akční skupina (MAS) Regionu Poodří

Místní akční skupina je občanským sdružením od roku 2004, které realizuje aktivity na území členských obcí Regionu Poodří a ve městě Studénka.
Cílem je zlepšení území obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života v obcích, péče o krajinu a podporu venkovského podnikání a zemědělství. Snahou MAS je také přispět ke zlepšní technické, dopravní, společenské a informační infrastruktury ve spolupráci s obcemi a svazkem obcí (mikroregionem).
Vytýčený rozvojový záměr MAS Regionu Poodří je nepřímo podporován rostoucím zájmem široké veřejnosti o originální přírodní výrobky, bio potraviny a v neposlední řadě zájmem turistů o poznávací a venkovskou turistiku. Významným spojovacím prvkem celé oblasti poodří napomáhajícího, kromě rozvoje příjezdového cestovního ruchu, nalezení a posíloení společné regionální identity dnešního obyvatelstva regionu, je řada významných historických a kulturních osobností, které významným způsobem ovlivnily jeho historický vývoj. Navíc, je v regionu řada unikátních přírodních prvků, zejména spojencýh s CHKO Poodří, které plně zapadají do projektového záměru enviromentálně šetrné obnovy a rozvoje přirozeného venkovského rázu Regionu Poodří.

Vize MAS Regionu Poodří

Strategický plán Leader – „Poodří plné příležitosti“ představuje vizi MAS Regionu Poodří.
V roce 2013 je oblast Poodří příjemným místem pro život a atraktivní turistickou destinací. Turisté a návštěvníci mají přístup k poutavým informacím na internetu a v propagačních materiálech. Na území MAS je k dispozici kvalitní ubytování, propracovaných informační systém, dostatek turistických atrakcí, udržované cyklotrasy a cylkostezky a možnost zastavení u obnovených kulturních památek, které mapují místní historické události či rodáky.
Oblast Poodří je propagována jako „kraj rybníků a vody“ s obnovenou rybniční soustavnou a minimálními zásahy do říční sítě. Oblast nabízí mimo rybích produktů řadu místních výrobků a specialit. Rozvíjí se a podporuje ekologické zemědělství, tradiční řemesla a domácí výrobky. Podporujeme v rozvoji místní podnikatele. 
V obcích existuje pestrá nabídka sportovních, kulturních, vzdělávacch a společenských aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel, které mají dostatečné zázemí pro svou činnost. Máme zajištěnou péči o seniory, matky na mateřké dovolené a invalidní občany. Usilujeme o spolupráci napříč generacemi. V obcích je k dispozici odpovídající nabídka bydlení a služeb, nemusíme za nimi dojíždět do města.
Netrpíme znečištěným životním prostředím a usilujeme o další zlepšení. Využíváme obnovitelné zdroje energie, vysazujeme zeleň uvnitř i vně obcí, zachováváme biocentra a kiokoridory v krajině. V přírodě chráníme původní faunu.
Život na venkově má svůj typický ráz, na který jsme hrdí. Poodří je plné příležitosti.
www.mas.regionpoodri.cz

.