Naučné stezky

Naučná stezka Bílá Opava

Pěší naučná stezka Bílá Opava vede hluboce zaříznutým romantickým údolím stejnojmenné horské říčky. Říčka Bílá Opava zde vytváří téměř 8 m vysoký vodopád, řadu kaskád a peřejí. Až do dnešní doby se zde udržely pralesovité lesní porosty, které postupně přecházejí se stoupající nadmořskou výškou v horskou holi na Pradědu. Typické geomorfologické fenomény, mimořádná krajinářská hodnota a pralesovitý charakter původních smrkových porostů přibližují turistům informační panely.

Naučná stezka Velká kotlina

Nejcennější chráněné území Severní Moravy, Velká kotlina, náleží rovněž k nejhodnotnějším zachovalým přírodním celkům střední Evropy.Velká kotlina je území ledovcového karu v závěru údolí Moravice pod Vysokou holí. Bezlesý skalnatý amfiteátr, vkliňující se hluboko do lesních porostů, je udržován častými sněhovými lavinami. Spolupůsobení různorodých ekologických činitelů podmínilo v dlouhodobém vývoji vytvoření pestré mozaiky druhově bohatých subalpinských společenstev rostlin a živočichů.

Naučná stezka Cvilín

Naučná stezka vede převážně po lesních cestách poměrně členitým územím s jehličnatými, listnatými i smíšenými lesy. Na stezce je zřícenina hradu Šelenburk, zbytky hradeb, pěkný výhled na polskou stranu, odpočívadla, uprostřed trasy je jednoduché dětské lesní hřiště. Základní okruh je dlouhý cca 4 km, pro pěší 2 hodiny cesty. Část trasy vede po značené cyklostezce. Uprostřed okružní trasy je odbočka k dalším 2 zastávkám v délce přibližně 2 km, která pokračuje jako zelená turistická značka do Úvalna přes vrch Strážiště s rozhlednou.

Naučná stezka Landek

Vrch Landek leží nad soutokem řek Odry a Ostravice na severozápadním okraji Ostravy. Třebaže okolní krajinu převyšuje pouze o necelých 90 m, působí jako krajinná dominanta. Kolem něj vedou celkem tři stezky. Hornická stezka vede podél skalních východů nejstarších uhlonosných vrstev karbonského pohoří s východy uhelných slojí na povrch a přibližuje se některým ze zmíněných ústí starých důlních děl. Přírodovědná stezka prochází po hřebenu Landeku se zastaveními u míst významných historicky, přírodovědně nebo krajinotvorně. Třetí a nejkratší je geologická stezka.

Starý Svinov – naučná stezka přírodní rezervace Rezavka

Naučná stezka pojí dávnou historii se současnou přírodou. Trasa je vedena kolem zajímavých historicko-technických památek Dubí a pokračuje krajinou v aluviu řeky Odry, která má jedinečnou hodnotou z hlediska celosvětové ochrany mokřadů – Ramsarské úmluvy. Cílem naučné stezky je posloužit veřejnosti a přilákat ji k poznání svého nejbližšího okolí, jeho historie a přírody, do oblasti, která má všechny předpoklady stát se příjemnou rekreačně odpočinkovou zónou, zejména pro ostravské občany.

Naučná stezka Kotvice

Naučná stezka Kotvice vede jedním z nejcennějších území chráněné krajinné oblasti Poodří. Je zaměřena na lužní krajinu typickými porosty lužních lesů, nížinný charakter meandrující řeky Odry (se spoustou zákrutů v rovinatém terénu), systémem starých ramen tůní s trvalou i periodickou vodní hladinou a historicky dlouhodobým využíváním území také jako louky a rybníky.

Zámecká naučná stezka Bartošovice

Naučná stezka dostala název podle jednoho ze svých zastavení, které je věnováno Bartošovickému zámku. Ten se stal sídlem Regionu Poodří a je zde umístěno i jeho informační centrum. Zámecká naučná stezka nabízí možnost bližšího seznámení se současnými přírodními podmínkami zemědělské krajiny, přilehlých mokřadů, rybníků a lesů, se zástupci rostlinných a živočišných druhů v daném území i s kulturními památkami obce. První zastavení se nachází u obecního úřadu na návsi v Bartošovicích. 

Naučná stezka Stříbrný chodník

Naučná stezka Stříbrný chodník byla otevřena v květnu 2001. Má 13 zastávek s jednotlivými zastaveními s popisem navštívené lokality. Její zaměření je na geologii, botaniku, archeologii, historii a ekologii. Je určena výhradně pro pěší. Náročnost trasy je střední, po celé délce je dostatečně značena. Trasa je vybudována jako jednosměrná, začátek stezky najdete v Odrách U Spurného, konec u koupaliště. 

Lašská naučná stezka Štramberkem

Naučná stezka je celá situována v katastrálním území Štramberk. Toto území se nachází v podhůří Beskyd, historickém území Lašska. Je bohaté na přírodní i kulturní památky a zajímavosti. V roce 2001 byla otevřena první část Lašské naučné stezky, procházející jako kopřivnická větev územím města Kopřivnice. Bezprostředně na ni navazuje část vedoucí po území Štramberku jako štramberská větev a tu letos otevíráme. Probíhá v délce 6 km s 13 zastaveními v přírodní i městské části města.

Naučná stezka Moravice

 Trase prochází centrální částí Přírodního parku Moravice, v údolí řeky Moravice ve Vítkově-Podhradí – Annině Dolině a pokračuje okolím zříceniny hradu Vikštejna (celý ostroh na kterém stojí zřícenina hradu Vikštejn z 1. pol. 13. století je zajímavým přírodním a historickým územím). Přírodovědně naučná stezka je informativního charakteru. Je umístěna na pozemcích revíru Dubová.

Naučná stezka Hvozdnice

Naučná stezka chráněným územím ve Slavkovském lese jihozápadně od Opavy je cílem přírodovědných vycházek nejen obyvatel blízkého Slavkova, Štáblovic či Uhlířova, ale milovníků přírody z celého Moravskoslezského kraje. Území s bohatou květenou, zvířenou a velmi zajímavou geologickou minulostí využívají v rámci výuky přírodopisu a ekologie i školy.

Městská naučná stezka Hradec nad Moravicí

Městská naučná stezka je souborem vývěskových skříněk sledujících pěší trasu od nádraží Českých drah po státní zámek v Hradci nad Moravicí. Váží se vždy k určitému místu nebo prostoru na trase a prostřednictvím krátkých textů a kopiemi dobových pohlednic, fotografií a dokumentů s popisky informují o historii, zajímavostech a minulé podobě nejbližšího okolí místa skříňky. Jsou situovány tak, aby bylo možno srovnávat minulý a současný stav prostoru..