Správa silnic Moravskoslezského kraje musí z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky silnice III/4655 (ul. Husova) provést její opravu. Jedná se o úsek silnice který je vymezen od okružní křižovatky se silnicemi III/4654 (ul. Lidická a ul. Olbramická) a III/4693 (ul. Vřesinská) ve městě Klimkovice až po areál Sanatorií Klimkovice v místní části Hýlov, v celkové délce 2,896 km. Práce na opravě silnice budou započaty v termíny 1.7.2024 a ukončeny 29.8.2024.

Oprava silnice spočívá v odfrézování stávajících asfaltových vrstev, provedení lokálních vysprávek silnice po frézování a sanace jejich pokleslých okrajů. Poté proběhne pokládka nových krytových asfaltových vrstev. Kromě opravy vozovky silnice III/4655 bude provedena i oprava okružní křižovatky na začátku úseku, sedmi zastávkových stání a jednoho autobusového zálivu, jejichž povrch bude nově z cementobetonového krytu. Součástí stavby bude i výměna obrub a předláždění/doplnění žulového jednořádku, pročištění stávajících žlabů, oprava uličních vpustí a výšková úprava kanalizačních poklopů. Dále dojde k opravě dvou propustků. Následně bude v celém úseku stavby obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení včetně nových protismykových povrchů před některými přechody pro chodce, provedena úprava nezpevněné krajnice recyklátem, a také osazeny nové směrové sloupky z důvodu zvýšení bezpečnosti na dané komunikaci.

Zhotovitel, cena

Zhotovitelem stavby bude firma COLAS CZ, a.s. Smluvní cena za tuto zakázku činí pro Správu silnic Moravskoslezského kraje 22,56 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována Moravskoslezským krajem prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude rozdělena do 3 fází.

V 1.fázi budou opraveny povrchy na autobusových zastávkách „Klimkovice, Hýlov, V Důlkách“, „Klimkovice, Hýlov, Na Kopci“ a „Klimkovice, Hýlov, U Dvora“. V době opravy povrchu jednotlivých zastávek budou autobusy zastavovat na provizorních zastávkách před/za pracovním místem.

Oprava okružní křižovatky bude probíhat po polovinách se zachováním provozu ve směru Klimkovice – část Hýlov.  Provoz bude místem opravy řízen kyvadlově pomocí dočasného světelného signalizačního zařízení.

V 2.fázi bude provedena oprava povrchu silnice III/4655 od okružní křižovatky (včetně) po ul. Bratří Čapků. Provoz bude místem opravy řízen kyvadlově pomocí dočasného světelného signalizačního zařízení.

Autobusová zastávka „Klimkovice, Nad Vodárnou“ bude v obou směrech přemístěna na provizorní zastávku před/za uzavřený úsek.

Během částečné uzavírky okružní křižovatky bude úplně uzavřeno napojení silnice III/4654 ul. Olbramická a III/4693 ul. Vřesinská na okružní křižovatku. Objízdná trasa bude vedena po silnici III/4692, II/647, III/46417 (Vřesina – Poruba – Klimkovice – Josefovice – Olbramice) a zpět.

V 3.fázi bude opraven povrch silnice III/4655 od ul. Bratří Čapků po Sanatoria Klimkovice. Celkový úsek bude rozdělen na 6 dílčích úseků dlouhých cca 500m.

Stavební práce budou prováděny maximálně na 2 úsecích současně s rozestupem minimálně 1 km.

Provoz bude řízen kyvadlově pomocí dočasného světelného signalizačního zařízení.

V době, kdy bude částečná uzavírka v místě autobusových zastávek, budou tyto zastávky v obou směrech přemístěny před/za pracovní místo.

Autobusové linky č. 64 a 76 budou ukončeny na zastávce Klimkovice centrum, odstavení ulice Požárnická.

Následně bude ve fázi frézování povrchu komunikace a pokládky nových asfaltových vrstev vozovky zavedena kyvadlová doprava minibusem v úseku Klimkovice, centrum – Hýlov (sanatoria Klimkovice). Termín nasazení minibusu bude koordinován mezi zhotovitelem stavby a provozovatelem městské hromadné dopravy (Dopravní podnik Ostrava a.s.)

V případě uzavírky napojení silnice III/4654 ul. Olbramická a III/4693 ul. Vřesinská na okružní křižovatku dojde k dotčení zastávky autobusu příměstské dopravy „Klimkovice, výkupní závod“ (bude zrušena) a „Klimkovice, u rybníčku“ (bude přesunuta na provizorní zastávku v místě napojení MK místní část Janovice, směr Josefovice). Příměstská autobusová doprava bude využívat navrženou objízdnou trasu po silnici III/46417 Josefovice – II/647 ul. Čs. Armády.

Obyvatelům města Klimkovice, místní části Hýlov, kteří mají ke svým domům pouze jediný příjezd z Husovy ulice, stavbaři samozřejmě umožní se k nim dostat. Výjimkou bude pouze krátkodobé omezení, kdy se bude provádět pokládka nových asfaltových vrstev vozovky o čemž bude zhotovitel dopředu občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. Husova) v dostatečném časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků, ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení.

Chodci a cyklisté nebudou nijak omezeni, v nutných případech budou pro ně vytvořeny provizorní přechody.

„Společně s hlavním zhotovitelem stavby společností COLAS CZ, a.s.  se budeme snažit co nejméně lidem komplikovat život. Ale bez určitých omezení pro řidiče, obchodníky a obyvatele těchto městských částí se to bohužel neobejde. Prosím je o pochopení, ohleduplnost a trpělivost při realizace této komunikace.